Online Submission!

Vol 8, No 10 (2019)

Volume-8, Issue-10

Table of Contents

Articles

Oleg Jakovlevich Kravets, Igor Viktorovich Atlasov, Vladimir Dmitriyevich Sekerin, Anna Evgenievna Gorokhova, Sergey Kurbanovich Gasanbekov
PDF
Jonathan Leonardo, Julio Christian Young, Seng Hansun
PDF
Bushra Mohamed Elamin Elnaim
PDF